W przypadku reklamacji na podstawie gwarancji należy:

-dołączyc do reklamowanego towaru dane kupującego wraz z numerem zamówienia oraz kopią dowodu zakupu,
-umieścić notatkę z opisem uszkodzenia (warto swoimi słowami przedstawić problem),
-wysłać towar na adres:

Lewmik Sp. z o.o.
ul. Nowy Rynek 28
98-170 Widawa,

-na swój koszt.

Lewmik Sp. z o .o. przesyła reklamowany towar do producenta, a po rozpatrzeniu reklamacji odsyła na swój koszt.
UWAGA! Nie przyjmujemy paczek z reklamacjami wysyłanych na nasz koszt.
Dniem wniesienia reklamacji jest dzień, w którym dotarła paczka z reklamowanym towarem.
Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej  wniesienia. W ciągu 30 dni Użytkownik otrzyma odpowiedź zawierającą  uzasadnienie, a także informację o trybie odwoławczym.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy  użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.
W przypadku reklamacji dotyczącej kwoty zamówionego towaru lub usługi,  Użytkownik zobowiązany jest wskazać kwestionowaną pozycję i kwotę.